مهاجرت برای ایرانیان

جامع ترین دوره آموزشی مهاجرت و مشاوره هوشمند

سن یکی از مهمترین مولفه های شما در تایید سرنوشت مهاجرتی شماست.
ویدیو ها و مطالب این دوره با توجه به جنسیت شما تغییر میکنند.
دارایی هایی که قابل تبدیل به پول نقد هستند. مانند ماشین خوب - مسکن - مغازه
میزان درآمدی که بدون هیچ کاری میتوانید کسب کنید. مانند کرایه خانه یا مغازه یا اجاره زمین - به طوری که بدون حضور شما امکان ادامه تولید پول را داشته باشند.