اجازه کار چیست

اجازه کار چیست؟

اجازه کار در واقع برگه ای است قانونی و تصیمیم از سوی هر دولتی که به شهروند خارجی به طور استثنا اجازه فعالیت اقتصادی و اشغال موقعیت شغلی داده میشود. اجازه کار روشی برای تامین کمبود نیرو متخصص است