تعریف مهاجر و مهاجرت

تعریف مهاجر و مهاجرت

در این قسمت در مورد مهاجرت و این که مهاجرت چیست صحبت میکنیم. مهاجرت در این دوره به دو دسته مهاجرت از دیدگاه قانون و مهاجرت از نظر اجتماعی تقسیم میشود.

از نظر قانون فرد مهاجر فردیست که دارای تابعیت آن کشور نیست بلکه از نظر اجتماعی تفاوت های فرهنگی فارق از مدارک قانونی باعث مهاجر بودن فرد و یا مهاجر ماندن فرد حتی بعد از دریافت شهروندی میشود.