تعریف چال کن

تعریف چال کن و چال کردن

در این ویدیو به طور طنز موضوع عدم تولید و عدم ایجاد ارزش افزوده را بررسی میکنیم. در واقع چال کن کسی است که به طور طبیعی و در راز مدت تولید ثروت برای خود و اطرافیان نمی کند.

البته چال کردن با حلقه فقر نباید اشتباه گرفته شود چون فرد چال کن با دانستن شرایط و علاقه شخصی به اتلاف وقت ادامه میدهد اما فردی که در حلقه فقر اثیر شده علی رغم میل شخصی نمی تواند شرایط را تغییر دهد.